Definities

Koper / wederpartij: de (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met STUDIO MOAX;

Dag: kalenderdag;

Duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat de consument of de handelaar in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

STUDIO MOAX: de onderneming die producten op afstand aan koper(s) aanbiedt.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door STUDIO MOAX georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en STUDIO MOAX gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van STUDIO MOAX.

 1. Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van STUDIO MOAX en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen STUDIO MOAX en koper.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de Algemene Voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij STUDIO MOAX zijn in te zien en zij op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  4. Indien één of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.
  5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden of situaties die niet in de Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van de Algemene Voorwaarden.
 1. Het aanbod

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod is vrijblijvend. STUDIO MOAX is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
  3. Het aanbod is geldig zolang de voorraden strekken.
  4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als STUDIO MOAX gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. STUDIO MOAX kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden STUDIO MOAX niet.
  5. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 1. De overeenkomst

  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt STUDIO MOAX onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door STUDIO MOAX is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft STUDIO MOAX passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal STUDIO MOAX daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4. STUDIO MOAX kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien STUDIO MOAX op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
  6. Een bestelling kan niet meer gewijzigd of geannuleerd worden.
 1. De prijs

  1. Partijen zullen bij het tot stand komen van de overeenkomst een prijs overeenkomen, welke in het aanbod staat vermeld.
  2. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW en andere heffing van overheidswege.
  3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is STUDIO MOAX niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 1. Conformiteit en (eventuele) garantie

  1. STUDIO MOAX staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 48 uur na levering aan STUDIO MOAX schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden binnen 14 dagen na levering in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
  3. In geval van een garantietermijn van STUDIO MOAX komt deze overeen met de fabrieksgarantietermijn. STUDIO MOAX is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
  4. Een eventuele garantie geldt niet indien:
   • de koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
   • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van STUDIO MOAX en/of op de verpakking behandeld zijn;

                  5. Er kan niks geretourneerd worden

 1. Levering en uitvoering

  1. STUDIO MOAX zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan STUDIO MOAX kenbaar heeft gemaakt.
  3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de koper geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
  4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal STUDIO MOAX zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
  5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij STUDIO MOAX tot het moment van levering aan de koper of een vooraf aangewezen en aan STUDIO MOAX bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 1. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

  1. STUDIO MOAX is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
  2. STUDIO MOAX heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang op te schorten of te ontbinden indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, in surséance van betaling verkeert, faillissement dan wel voorlopige surséance van betaling heeft aangevraagd of een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan, er sprake is van beslaglegging, de wederpartij onder curatele wordt gesteld, de schuldsanering natuurlijke personen wordt aangevraagd of indien zij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest.
  3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan STUDIO MOAX zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is STUDIO MOAX bevoegd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
  4. Indien de wederpartij één of meer verbintenissen jegens STUDIO MOAX niet of niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, zijn alle overige (resterende) vorderingen van STUDIO MOAX op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
  5. Een geval van opschorting of ontbinding laat het recht van STUDIO MOAX schadevergoeding te vorderen onverlet.
  6. Naast de in dit artikel genoemde gevallen waarin STUDIO MOAX bevoegd is tot opschorting of ontbinding, zijn de vorderingen van STUDIO MOAX op de wederpartij ook onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
   • na het sluiten van de overeenkomst aan STUDIO MOAX ter kennis gekomen omstandigheden geven STUDIO MOAX goede grond te vrezen dat de wederpartij niet aan haar verplichtingen zal voldoen;
   • indien STUDIO MOAX de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
   • indien de wederpartij overgaat tot staking of liquidatie van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan of indien hiertoe een besluit wordt genomen;
  1.  
 1. Betaling

  1. Goederen worden voor levering in rekening gebracht. Goederen worden niet uitgeleverd voor de betaling is ontvangen.
 1. Aansprakelijkheid

  1. Een wederpartij, de koper daaronder begrepen, staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens de wederpartij aan STUDIO MOAX verstrekte gegevens. STUDIO MOAX is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  2. STUDIO MOAX is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het handelen of nalaten van de wederpartij, haar personeel of door haar ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst of daarmee samenhangende werkzaamheden.
  3. STUDIO MOAX is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  4. De aansprakelijkheid van STUDIO MOAX, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
  5. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van STUDIO MOAX beperkt tot het bedrag van hetgeen wederpartij uit hoofde van de order verschuldigd is, zulks echter tot een maximum van € 5.000,-.
  6. De wederpartij zal STUDIO MOAX vrijwaren ten aanzien van eventuele aanspraken van derden voor schade die verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan STUDIO MOAX toerekenbaar is.
  7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van STUDIO MOAX of haar leidinggevende ondergeschikten.
  8. Iedere vordering jegens STUDIO MOAX vervalt door verloop van één jaar vanaf de dag waarop de werkzaamheden waarop de vordering betrekking heeft zijn verricht of hadden moeten zijn verricht.
 1. Geschillen

  1. Op overeenkomsten tussen STUDIO MOAX en de koper waarop de Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de koper woonachtig is in het buitenland.
  2. Het Weens Koopverdrag (versie juli 2015) is niet van toepassing.